MultiNet - городская компьютерная сеть (г. Павлоград)
Главная О нас Интернет Тарифы Подключение Связь с нами
Публичный договор
Скачать публичный договор в PDF  

 

 

 

Правила надання та отримання послуг

доступу до мережі Інтернет

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1.
У цих правилах терміни вживаються у такому значенні:

Абонент - споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі Оператора;
Абонентський ввід - частина абонентської лінії від кінцевого лінійно-кабельного пристрою (розподільчої коробки, кабельного ящику) Оператора до кінцевого обладнання споживача;
Абонентна плата - фіксований платіж, який може встановлювати Оператор телекомунікацій для Абонента за доступ на постійній основі до своєї мережі незалежно від факту споживання послуг;
Абонентна система оплати послуг - система оплата послуг при якій сума платежів абонентів за визначений "розрахунковий" період часу (місяць, декаду тощо) є постійною величиною, незалежно від обсягу фактично отриманих послуг;
Відключення кінцевого обладнання - роз'єднання кінцевого обладнання і мережі з метою призупинення або припинення надання телекомунікаційних послуг абонентам;
Додаткова телекомунікаційна послуга - це послуга Оператора або Контент-провайдерів, які не входять у відповідний Тарифний план та замовляються Абонентом окремо у встановленому для відповідної Додаткової послуги порядку ;
Договір - договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет, який укладається між Абонентом та Оператором. Заява на отримання Послуги-( для Абонентів- фізичних осіб),
Договір на обслуговування абонентів (для Абонентів-суб'єктів господарювання)- документ, який визначає індивідуальні умови надання та отримання Послуг відповідно до цих Правил, чинних Тарифів.
Інтернет-сайт - інтернет-ресурс Оператора з доменною адресою http://multinet.dp.ua.
Контент-провайдер - суб'єкт господарювання, який на підставі договору з Оператором надає Додаткові послуги Абонентам в Мережі Оператора, оплату за які Абонент може здійснити зі свого особового рахунку.
Кінцеве обладнання - обладнання, призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг;
Клієнт фізична особа, яка звернулась до Оператора з метою отримання телекомунікаційної послуги цього Оператора.
Мережа Оператора - сукупність майна і споруд зв'язку Оператора, об'єднаних у єдиному технологічному процесі для забезпечення надання Абонентам Послуг.
Мережевий ідентифікатор споживача - індивідуальна ознака, що однозначно визначає кінцеве обладнання цього споживача в мережі Інтернет;
Обмеження надання послуг (скорочення переліку або тривалості)
- скорочення переліку телекомунікаційних послуг, які надаються Абонентам ;
Оператор — юридична/фізична особа, яка експлуатує та обслуговує мережу відповідно до отриманої у встановленому порядку ліцензії Національної комісії з питань регулювання зв'язку України.
Основна телекомунікаційна послуга - послуга, що надається Абоненту для задоволення його потреби при обміні інформацією з іншими Абонентами або пунктами надання послуг;
Персональні дані відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
Кінцеве обладнання обладнання, що забезпечує можливість отримання Послуг;
Послуги ( телекомунікаційні послуги) - послуги доступу до мережі Інтернет, змістом яких є забезпечення можливості роботи в Інтернет кінцевого обладнання (мережі, окремого комп'ютера або іншого пристрою) Абонента відповідно до міжнародних вимог,які надаються Оператором Абонентам у відповідності до діючих Тарифних планів. Обсяги передачі інформації та максимальна швидкість доступу вказані у Тарифних планах.
Правила - Правила надання послуг доступу до мережі Інтернет, які встановлені оператором (провайдером) та публічно доступні для ознайомлення;
Призупинення надання послуг - тимчасове припинення надання телекомунікаційних послуг на період до усунення причин, що призвели до призупинення;
Припинення надання послуг - відмова у наданні телекомунікаційних послуг, в тому числі шляхом розірвання договору у порядку, визначеному законодавством України;
Особистий кабінет (сайт статистики) - електронний інтерфейс керування Послугою, доступ до якого Абонент здійснює за допомогою ідентифікаторів доступу.
Тарифний план
- затверджена Оператором система ставок у грошовому вираженні та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання Послуг Оператора.
Технічна можливість - визначений комплекс оперативно-технічних заходів, технічних засобів телекомунікацій та інших ресурсів телекомунікаційної мережі , що необхідно вжити або встановити Оператору , щоб отримати технічну можливість підключення Абонента;


1.2. Правила вступають в дію з 01 січня 2012 року.


1.3
. Правила розроблені та затверджені у відповідності до діючого законодавства України, зокрема закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р., Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 9.08.2005 р., Закону України “Про захист персональних даних” та Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗ від 26.03.2009 р.

1.4. Правила регулюють відносини з приводу надання Оператором Абонентам послуг доступу до мережі Інтернет.

1.5. Правила є обов'язковими для виконання Оператором з моменту їх оприлюднення у засобах масової інформації. Для Абонента Правила є обов'язковими лише з моменту укладення ним Договору. Правила для Абонентів є публічною пропозицією укласти Договір-оферту на умовах, викладених у Правилах.

1.6. Послуга надається Абоненту на підставі Договору, який укладається між Абонентом та Оператором шляхом вчинення сторонами однієї з дій, що свідчать про згоду отримувати Послугу на умовах оприлюднених Правил. Такими діями є:

 • подання заяви на отримання Послуги ;

 • та/або сплата за Послугу будь-яким доступним способом.

Договір вважається укладеним у момент підписання Абонентом Заяви та/або сплати за Послугу будь-яким доступним способом.

1.7. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі сторін у порядку, встановленому Правилами. Умови Договору викладені у Правилах та в умовах Тарифних планів для Абонентів, які також повинні бути офіційно оприлюднені на Інтернет- сайті.

1.8. Умови Правил визначаються Оператором самостійно у відповідності та на виконання діючого законодавства. Правила можуть бути змінені Оператором з обов'язковим повідомленням про це Абонентів на Інтернет-сайті, в пунктах обслуговування Абонентів та/або у інших засобах масової інформації. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Правил, такий Абонент зобов'язаний розірвати Договір у тижневий термін з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміну Правил. Нерозірвання Договору та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з внесеними до Правил змінами.

1.9. У разі, якщо законодавством України або Договором встановлено норми, які суперечать цим Правилам, перевагу при застосуванні матимуть відповідні положення Договору чи норми законодавства України.

1.10. Засобом масової інформації, у якому оприлюднюються Правила та зміни до них, є Інтернет-сайт Оператора.

1.11. Засобом масової інформації, у якому оприлюднюються Тарифні плани та зміни до них, є Інтернет-сайт Оператора.2. ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОСЛУГИ


2.1.
При бажанні Клієнта підключити Послугу, він повинен звернутися до пункту обслуговування абонентів Провайдера для оформлення та підписання Заяви на отримання Послуги( укладення Договору). При  цьому він  надає паспорт громадянина України та повідомляє Провайдеру свої персональні дані загального характеру: Прізвище, Ім'я, По-батькові, Адресу проживання/за якою Абонент  бажає підключити Послугу, контактні телефони та Тарифний план, за яким Абонент  бажає отримувати Послуги. У триденний строк, розглянувши Заяву, Провайдер зв'язується з Абонентом і, у разі наявності технічної можливості надати Послугу, узгоджує час та дату підключення Послуги. Після цього Провайдер повідомляє Абоненту мережевий ідентифікатор споживача для доступу до Послуги (логін та пароль). 

2.2. Подання Абонентом Заяви на отримання послуг доступу до мережі Інтернет означає згоду на використання приміщень загального користування, опорних конструкцій будівлі, механічного, електричного та інш. обладнання за межами або в квартирі, а також споруд, які використовуються для забезпечення потреб усіх власників квартир, а також власників нежилих приміщень, які розташовані в житловому будинку;

2.3. Тарифний план передбачає обов'язкове внесення Абонентом авансу до моменту підключення Послуги. У такому випадку підключення Послуги відбувається лише після пред'явлення Абонентом спеціалісту-монтажнику Оператора підтвердження про сплату авансу.

2.4. Підключення здійснюється шляхом проведення від технічного майданчика Оператора до кінцевого обладнання Абонента абонентського вводу (кабеля типу «вита пара» кат. 5 або 5е). Після закінчення виконання робіт з підключення спеціаліст-монтажник демонструє Абоненту роботоздатність Послуги та надає Абоненту на підпис акт приймання-передачі, яким підтверджується роботоздатність Послуги та її належне підключення.

2.5. Перед підписанням акту приймання-передачі Абонент повинен пред'явити спеціалісту- монтажнику документ з фотокарткою, що посвідчує особу.


3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АБОНЕНТА


3.1. Абонент зобов'язаний

3.1.1. Узгодити з власниками (співвласниками) приміщення, у якому буде здійснено підключення кінцевого обладнання Абонента, проведення Оператором кабелів та здійснення робіт з підключення у визначених у договорі дату та час.

3.1.2. Своєчасно сплачувати плату за Послуги згідно з встановленим у Правилах або у Договорі порядком розрахунків. У разі, якщо Тарифний план передбачає плату за підключення, така плата повинна бути сплачена до здійснення підключення.

3.1.3. Повідомляти Оператора про відсутність Послуг, припустимо, внаслідок пошкодження Мережі Оператора або збою обладнання Оператора.

3.1.4. Не виконувати модернізацію і/чи програмування свого обладнання, що може будь-яким чином вплинути на тарифікацію Послуг у мережі Оператора чи на функціонування мережевого обладнання Оператора.

3.1.5. У разі, якщо технологія доступу до мережі Інтернет передбачає встановлення на території Абонента модему або іншого телекомунікаційного обладнання, Абонент зобов'язаний прийняти таке обладнання і нести відповідальність за його втрату або пошкодження (у тому числі третіми особами). Умови використання обладнання вказуються в умовах відповідного тарифного плану.

3.1.6. Дотримуватися обмежень у користуванні Послугою, що передбачені Правилами.

3.1.7. Не вчиняти будь-яких дій, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну, адміністративну або майнову відповідальність.

3.1.8. Не використовувати Послугу для перепродажу доступу до мережі Інтернет іншим споживачам.

3.1.9. Самостійно забезпечити захист своєї інформації (встановлення антивірусу, фаєрволу, тощо) і обладнання (встановлення блоку безперебійного живлення, грозозахисту, забезпечення надійного заземлення, тощо).

3.1.10. Не використовувати мережеві ідентифікатори інших осіб; не фальсифікувати мережеві ідентифікатори; не використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори; не замовляти та не пропонувати розсилання спаму; не розсилати спам; не вчиняти та не сприяти вчиненню будь- яких дій, що перешкоджають роботі інших Абонентів послуг з доступу до мережі Інтернет або нормальному функціонуванню обладнання Оператора.

3.1.11. Не рідше ніж 1 раз на місяць відвідувати Інтернет-сайт Оператора для ознайомлення з публікаціями Оператора щодо нових послуг та тарифів, змін в діючих послугах, тарифах та Правилах.

3.2. Абонент має право:

3.2.1. Замовляти у Оператора або Контент-провайдерів будь-які Додаткові послуги, якщо вони пропонуються Абоненту. Порядок замовлення Додаткових послуг вказаний у описі Додаткових послуг.
3.2.2. При користуванні Послугами обирати інші Тарифні плани, перехід на які дозволено Оператором. Перехід на обслуговування за іншим Тарифним планом Абонент може здійснити за допомогою функцій Особистого кабінету.
3.2.3. Отримувати від Оператора інформацію про спожиті Послуги за допомогою Особистого кабінету.
3.2.4. Письмово повідомляти Оператора про будь-які претензії, пов'язані з отриманням Послуг.
3.2.5. Відмовитися від подальшого користування Послугами Оператора та розірвати Договір у порядку, визначеному Правилами.
3.2.6. Вимагати безкоштовної заміни (або ремонту) Оператором модему та/або іншого телекомунікаційного обладнання отриманого у користування від Оператора у разі, якщо воно вийде з ладу з вини Оператора. У разі, якщо буде встановлено, що вказане обладнання вийде з ладу з вини Абонента, останній має право вимагати заміни обладнання після відшкодування вартості обладнання, що вийде з ладу з вини Абонента.
3.2.7. Тимчасово призупинити отримання Послуг шляхом звернення до пункту обслуговування абонентів Оператора у відповідності до умов та порядку надання такої Додаткової послуги.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОПЕРАТОРА

4.1. Оператор зобов'язаний:

4.1.1. Надавати Абоненту Послуги цілодобово згідно діючих граничних нормативних рівнів показників якості. Оператор зобов'язаний усувати пошкодження власної телекомунікаційної мережі протягом трьох днів з моменту повідомлення Абонентом про пошкодження (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого часу їх усунення). Усунення несправностей здійснюється за умови, що у Абонента, який повідомив Оператора про несправність, на момент повідомлення були кошти на своєму особовому рахунку.
4.1.2. Забезпечувати правильність обліку та застосування тарифів до наданих Послуг.
4.1.3. Здійснювати повідомлення Абонентів про зміну або скасування існуючого Тарифного плану чи про введення нового Тарифного плану шляхом розміщення відповідного повідомлення на Інтернет-сайті або у Особистому кабінеті, або у інших засобах масової інформації не пізніше, ніж за 7 днів до дня здійснення вищевказаних змін.
4.1.4. На вимогу Абонента надавати інформацію про ліцензії Оператора на право обслуговування Мережі Оператора, режим роботи підприємства Оператора, умови та порядок надання основних та Додаткових послуг (що надаються Оператором), Тарифні плани, порядок та систему оплати Послуг.
4.1.5. Відновити надання Послуг у разі збою у роботі обладнання Оператора та/або пошкодження Мережі Оператора протягом 5 робочих днів з моменту отримання повідомлення Абонента про відсутність Послуг. У разі, якщо пошкодження Мережі Оператора має масштаби впливу більше ніж на один мікрорайон, вказаний строк може бути продовжено максимум до 10 робочих днів.

4.1.6. Замінити Абоненту мережевий адаптер та/або інше телекомунікаційне обладнання (якщо таке надавалося Абоненту) у разі виходу його з ладу. Заміна повинна бути здійснена у 10-денний строк з моменту отримання від Абонента заяви про заміну обладнання. Якщо буде встановлено, що обладнання вийшло з ладу з вини Абонента, Оператор повинен здійснити заміну обладнання протягом 10 днів з моменту сплати Абонентом вартості несправного обладнання.

4.1.7. Приймати від Абонентів звернення, заяви, скарги та пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк.
4.1.8. Забезпечити збереження інформації , наданої Абонентом у Заяві на отримання послуг доступу до мережі Інтернет.

4.2. Оператор має право:

4.2.1. Вносити зміни у Правила шляхом публікації на Інтернет-сайті і розміщення там же відповідного повідомлення про здійснену зміну Правил.

4.2.2. Встановлювати нові Тарифні плани, плату за Додаткові послуги, скасовувати або змінювати Тарифні плани чи плату за Додаткові послуги.

4.2.3. Тимчасово повністю або частково припиняти або призупиняти надання Послуг у випадках, передбачених цими Правилами. У разі, якщо Оператор не припинив або не призупинив надання Послуг, Абонент не звільняється від обов'язку оплатити Послуги. Припинення або призупинення надання послуг може бути здійснене Оператором без будь-якого додаткового повідомлення Абонента.4.2.4. Змінювати мережеві ідентифікатори та ідентифікатори доступу Абонента з технічних причин та з причин підвищення рівня безпеки, попередньо повідомивши про це Абонента не пізніше, ніж за 7 днів у Особистому кабінеті.

4.2.5. Встановлювати умовами Тарифних планів та/або акцій, що проводитимуться Оператором, обмеження по кількості підключень Послуг за однією адресою.

5. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ У МЕРЕЖІ ОПЕРАТОРА

5.1.
У Мережі Оператора Абонентам можуть надаватися різноманітні Додаткові послуги як самим Оператором, так і його партнерами (Контент-провайдерами).

5.2. Замовленням будь-якої Додаткової послуги вважається фактичне здійснення Абонентом дії, що свідчить про згоду на отримання Додаткової послуги.

5.3. У разі, якщо замовлення Додаткової послуги, яка передбачає певні періодичні платежі відбулося Абонентом випадково, останній повинен до моменту закінчення розрахункового періоду, що передбачений цією Додатковою послугою, звернутися до Оператора із заявою про відмову від подальшого користування випадково замовленої Додаткової послуги.

5.4. За Додаткові послуги, надані Контент-провайдерами, Оператор відповідальності не несе. У випадку виникнення у Абонента претензій до Додаткових послуг, що надаються Контент- провайдерами, такий Абонент повинен звернутися безпосередньо до вказаного Оператором Контент-провайдера. Для цього Оператор повинен надати Абоненту можливість отримати інформацію про найменування та місцезнаходження Контент-провайдера, а також про засоби зв'язку з ним.

5.5. Додаткові послуги оплачуються Абонентом у порядку, передбаченому цими Правилами, для Послуг Оператора, якщо інший порядок не встановлений в інформації до відповідної Додаткової послуги.

5.6. Інформація про Додаткові послуги Оператора міститься на Інтернет-сайті Оператора. Інформація про Додаткові послуги Контент-провайдерів містяться на інтернет-ресурсах Контент-провайдерів.


6. ОБМЕЖЕННЯ ПРИ КОРИСТУВАННІ ПОСЛУГАМИ. (Призупинення надання послуг)

6.1. Оператор тимчасово на строк до трьох місяців обмежує або призупиняє надання послуг Абоненту у кожному з наступних випадків:

6.1.1. При повному використанні Абонентом авансу на своєму особовому рахунку;
6.1.2. При непоповненні рахунку на суму та у строки, що вказані у Тарифних планах.

6.2. Після відповідного поповнення Абонентом свого особового абонентського рахунку Оператор відновлює надання послуг у повному обсязі.
6.3. При користуванні Послугами та Додатковими послугами забороняється:

6.3.1. Обмежувати іншим Абонентам доступ до Мережі Оператора або перешкоджати іншим Абонентам користуватися Послугами.

6.3.2. Розсилати спам.

6.3.3. Проводити самовільне (несанкціоноване) проникнення в будь-які програми, бази даних та інші складові програмні елементи Мережі Оператора та/або програм чи інтернет-ресурсів будь-яких інших осіб.

6.3.4. Здійснювати будь-які дії, які тягнуть за собою порушення роботи обладнання, програмного забезпечення чи інтернет-ресурсів Оператора або будь-яких інших осіб, маючи на увазі дії, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну або адміністративну відповідальність.

6.3.5. Використовувати Послугу для здійснення дій, що посягають на ділову репутацію честь та гідність громадян, або на ділову репутацію організацій, за умови, що такі дії викликають скарги.

6.3.6. Порушувати правила використання будь-яких ресурсів мережі Інтернет, встановлених власниками цих ресурсів. Якщо Абонент не згоден з правилами використання будь-якого ресурсу, він повинен негайно відмовитися від його використання.


7. ТАРИФНА ПОЛІТИКА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Тарифи на всі види Послуг (окрім тих, які надаються Контент-провайдерами) встановлюються Оператором самостійно.

7.2. Оператор має право формувати Тарифні плани, які можуть передбачати різні умови оплати, ціни, коло Абонентів, для яких доступні такі Тарифні плани, територію дії Тарифного плану та різні умови отримання Послуг.

7.3. Тарифні плани можуть бути строковими та безстроковими. Строковим Тарифним планом є такий, у якому Оператор прямо вказав його термін дії. Усі інші є безстроковими.

7.4. Тарифні плани та тарифи на будь-які Додаткові послуги можуть бути змінені або скасовані Оператором за умови здійснення повідомлення Абонентів не менше, ніж за сім днів до дати такої зміни або скасування.

7.5. Абоненти здійснюють оплату Послуг у Пунктах абонентського обслуговування Оператора, за допомогою платіжних терміналів, спеціальних ваучерів поповнення рахунку та іншими вказаними Оператором способами.

Абонент самостійно несе відповідальність за правильність і своєчасність абонентської оплати.

Абонентська плата має бути внесена у вигляді авансового платежу, розмір якого визначається Абонентом самостійно виходячи з вартості вибраного пакету і планованого перевищення передоплаченого трафіку в розрахунковому місяці. В разі несплати у вказаний термін та у разі повного вичерпання грошей на рахунку Абонента надання Послуг призупиняється/ припиняється. Після внесення відповідної плати наданя Послуги поновлюється.

7.6. Оператор має право встановлювати розмір одиниці тарифікації своїх послуг і порядок розрахунку неповної одиниці тарифікації. Одиниця тарифікації вказується у кожному конкретному Тарифному плані.

7.7. Тарифні плани можуть передбачати можливість платної або безоплатної зміни одного Тарифного плану на інший. У такому разі, тарифи на зміну Тарифного плану вказуються в умовах Тарифного плану, на який здійснюється зміна (перехід).


7.8.
У разі неусунення протягом однієї доби із зафіксованого моменту подання Абонентом заявки щодо пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ Абонента до послуги або знизило до неприпустимих значень показники якості послуги, абонентна плата за весь період пошкодження може бути перерахована за письмовою вимогою Абонента.


8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. За неналежне виконання або невиконання умов Правил / Договору сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та Правил.

8.2. Абонент самостійно відповідає за правильність і своєчасність здійснених ним платежів.

8.3. Абонент самостійно несе відповідальність за наслідки, спричинені невиконаням ним обмежень, встановленних п.6.3.

8.4. Сторони не несуть відповідальності за непрямі збитки та втрачену вигоду.

8.5. У разі втрати, пошкодження або неповернення Абонентом у 10-денний строк з моменту припинення дії договору отриманого від Оператора комутаційного обладнання, Абонент зобов'язаний відшкодувати Оператору вартість втраченого, пошкодженого або простроченого до повернення телекомунікаційного обладнання.

8.6. Абонент несе відповідальність за утримання у справному стані абонентської лінії на території квартири (приватного житлового будинку). Оператор несе відповідальність за утримання у справному стані абонентської лінії поза межами квартири (приватного житлового будинку) Абонента.

 1.  

   8.7. Оператор не несе відповідальності:

 • за якість функціонування окремих сегментів і вузлів всесвітньої мережі Iнтернет;

 • за збитки, понесені Абонентом в результаті використання або неможливості використання

 • послуг Оператора (в т.ч. і від програмного «злому» ПК Абонента);

 • за зміст інформації, передаваної, отримуваної, такої, що зберігається Абонентом з використанням послуг Оператора;

 • за збитки, понесені Абонентом у результаті втрати даних, чи від притензій третіх осіб;

 • за збитки нанесені Абонентом третім особам, по яким він отримує притензії;

 • при порушенні Абонентом обмежень, наведених в пункті 6.3.

8.8. Оператор звільняється від повного або часткового виконання своїх зобов'язань і відповідальності в разі виникнення обставин непереборної сили, форс-мажорних обставин, які неможливо передбачити на момент підписання і виконання Договору, а саме: війна, військові дії, стихійні лиха, аварії, катастрофи, саботаж, суспільні хвилювання, диверсія, вирішення органів державної, судової влади, органів місцевої самоврядності, зміни кон'юнктури ринків, неможливість надання Послуг і додаткових сервісів за відсутності технічних можливостей і по інших поважних причинах, зміни напрямів діяльності підприємства, протиправних дій третіх осіб (розкрадання, шкідництво і так далі),а також інших обставин, які не залежать від волі Оператора. Якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо вплинула на виконання зобов'язань в строк, встановлений даним договором, то цей термін пропорційно відсовується на дії відповідних обставин.


9. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір може бути розірвано будь-якою зі сторін в односторонньому порядку лише у випадках, передбачених цим розділом або Договором.

9.2. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Абонента у наступних випадках:

9.2.1. Незгоди зі зміною Оператором тарифів. Дане право Абонент може реалізувати протягом 7 днів з моменту коли він дізнався або міг дізнатися про зміну тарифів.

9.2.2. Відсутності потреби у подальшому користуванні Послугами Оператора, за умови, що кошти на особовому рахунку відсутні. Про розірвання Договору Абонент повинен повідомити Оператора письмово. У письмовому повідомленні Абонент може вказати бажану дату розірвання договору.

9.3. У випадку, якщо у Абонента, що бажає розірвати Договір, на особовому рахунку залишаються гроші, такий Договір може бути розірваний лише за згодою сторін з обов'язковим підписанням угоди про розірвання, у якій зазначається строк повернення грошей Абоненту після розірвання Договору.

9.4. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Оператора у кожному з наступних випадків:

9.4.1. У разі, якщо Абонент протягом 3 місяців з моменту тимчасового припинення чи обмеження надання Послуг не поповнив свій особовий рахунок. У такому випадку Оператор може не здійснювати окремого попередження Абонента про розірвання Договору, оскільки договір вважатиметься припиненим, а кінцеве обладнання Абонента відключеним, у перший день після спливу вказаного 3місячного строку.
9.4.2. У разі, якщо Оператор виявить, що дані, які йому повідомив Абонент при укладенні Договору, є неправдивими або якщо виявиться, що власники приміщення, у якому здійснене підключення Послуги не надавали своєї згоди на підключення Послуги. У такому випадку Оператор повинен попередити Абонента про розірвання Договору щонайменше за 7 днів до дати розірвання.

9.4.3. У разі порушення Абонентом обмежень у користуванні Послугами, що передбачені п. 6.3. Правил. При цьому, Оператор повинен попередити Абонента про розірвання Договору щонайменше за 1 день до розірвання. За своїм розсудом Оператор може встановити у попередженні про розірвання Договору строк усунення порушень. У такому випадку, при неусуненні Абонентом вчинюваних порушень, Договір вважатиметься припиненим у вказаний у попередженні строк.

9.4.4. При припиненні діяльності з надання Послуг взагалі, або за певною адресою, або за допомогою певної технології/способу. У такому випадку, Оператор повинен повідомити Абонента про припинення дії Договору щонайменше за 14 днів до дати припинення.

9.4.5. З інших підстав, передбачених у Договорі або законодавстві України.

9.5. Про розірвання Договору з підстав, передбачених п.9.4., Оператор, на власний вибір: письмово, шляхом повідомлення у Особистому кабінеті або іншим чином повідомляє Абонента.

9.6. Після розірвання Договору Оператор може здійснити демонтаж абонентської лінії.10. ІНШІ УМОВИ

10.1. У разі виникнення у Абонента скарг або пропозицій, він може звернутися до Оператора з усною заявою, зателефонувавши у інформаційно-консультаційний центр Оператора або звернутися до нього з письмовою заявою, у якій вказати суть проблеми, своє ім'я та прізвище, а також зворотню адресу. Оператор, отримавши письмову заяву, повинен її розглянути і у 30- денний строк надати письмову (або у формі, у якій просить Абонент) відповідь. У разі якщо отримане звернення або заява містить прохання чи вимогу вчинити певні дії, Оператор, у разі згоди вчинити ці дії, вчиняє їх без додаткового письмового повідомлення, за винятком випадку, коли з суті прохання чи вимоги не слідує необхідність повідомлення Абонента про задоволення прохання чи вимоги.

10.2. Спори між сторонами розглядаються судом у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.3. При підключенні Послуг або відновленні їх надання персонал Оператора не зобов'язаний здійснювати налаштування кінцевого обладнання Абонентів.

10.4. У разі зміни найменування, організаційно-правової форми або місцезнаходження Оператора, він зобов'язаний повідомити про це Абонента на Інтернет-сайті не пізніше ніж у 20-денний строк з моменту вступу в силу змін.

10.5. У разі зміни прізвища Абонента він зобов'язаний повідомити про це протягом 20 днів з моменту зміни прізвища.

11.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Ці Правила регулюють взаємовідносини між Абонентом та Оператором у процесі надання Послуг .

11.2. Абонент, підписавши Заяву на отримання послуг доступу до мережі Інтернет і надавши в Заяві інформацію про себе та/або сплативши за Послуги будь-яким способом:

  11.2.1. Засвідчує свою згоду:

 • виконувати зобов’язання та процедури, передбачені Правилами та отримувати Послуги на умовах цих Правил;

 • на можливу зміну Оператором під час дії договірних відносин Тарифів на Послуги ;

  11.2.2. На виконання Закону України “Про захист персональних даних” :

 • надає Оператору право внести свої персональні дані до бази персональних даних Оператора;

 • надає Оператору право обробляти свої персональні дані з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за телекомунікаційні Послуги ( реалізації відносин в сфері телекомунікаційних послуг)у відповідності до ЗУ «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 9.08.2005 р., Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг , затверджених рішенням НКРЗ від 26.03.2009 р.;

 • погоджується з правом Оператора знищити свої персональні дані по закінченню строку позовної давності ( 3 роки) з моменту розтогнення Договору;

 • погоджується з правом Оператора надавати доступ та передавати свої персональні дані та іншу інформацію, необхідну для якісного обслуговування Абонента, третім особам без будь-яких додаткових повідомлення про факт передачі, не змінюючи при цьому мети обробки, для:

 1. ведення обліку Абонентів,

 2. Послуг та додаткових послуг, сервісних послуг, наданих Абоненту,

 3. розрахунків з Абонентом;

 4. надання сервісів технічного доступу, сервісних послуг.

 • Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації відносин у сфері телекомунікаційних послуг. Обробка та захист персональних даних здійснюється згідно із Законом України “Про захист персональних даних”.


  11
  .2.3. Вважається повідомленим про включення своїх Персональних даних до бази персональних даних Оператора “Абоненти”.


  11.2.4.
  Вважається повідомленим,що знищення персональних данних є підставою для припинення дії Договору.


  11.2.5.
  Вважається повідомленим, що його персональні дані будуть знищені через 3 роки після розторгнення Договору без додаткового повідомлення про факт знищення;


  11.2.5.
  Вважається повідомленим про обсяг своїх прав згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

Подкатегории
Карта покрытия

Публичный договор